Najczęściej zadawane pytania

Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje Koninowi i powiatowi konińskiemu poprawę warunków zasilania, pewność nieprzerwanych dostaw energii na wiele lat. Wpłynie to nie tylko na poczucie bezpieczeństwa energetycznego, lecz również na atrakcyjność inwestycyjną regionu. Stabilne zasilanie, obok infrastruktury drogowej, jest warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości. Stanowi również poważny atut w strategiach inwestycyjnych.

Czy zmodernizowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Prace modernizacyjne planowane są na terenie i w obrębie już istniejącej stacji. Biorąc pod uwagę położenie na terenach przemysłowych Konina, prace prowadzone przy modernizacji będą praktycznie niezauważalne. Zgodnie z procedurami i wymogami zostały podjęte wszelkie starania w celu zminimalizowania oddziaływania prowadzonych robót poza teren obiektu.

Czy podczas modernizacji stacji będą przerwy w dostawach prądu?

Nie, mimo skomplikowanego charakteru inwestycji, wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, zaopatrywanym poprzez  SE Konin, zostanie zagwarantowane nieprzerwane zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii – mieszkańców i zakładów pracy.

Czy   poziom  hałasu,   pól   elektroenergetycznych   będzie   negatywnie   odczuwalny dla otoczenia?

Wszystkie normy dla tego typu inwestycji są rygorystycznie przestrzegane. W praktyce oznacza to, że ani poziom pól elektromagnetycznych, ani dźwięk jaki towarzyszy pracy stacji nie będzie negatywnie wpływać na osoby przebywające w otoczeniu stacji. Należy również dodać, że Wykonawca, przed uruchomieniem stacji zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności faktycznego oddziaływania obiektu z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Ile dokładnie potrwają prace i kiedy się rozpoczną?

Pierwsze prace budowlane planowane są już w 2016 roku. Do tego czasu trwać będą prace projektowe. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie ukończona w maju 2020 roku.

Czy oprócz modernizacji stacji budowane będą inne obiekty?

Nie, całość inwestycji zamyka się w obrębie istniejącej stacji i dotyczy jedynie jej modernizacji.

Czy modernizacja inwestycji została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta?

Tak, inwestycja znajduje się już w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Konin, na terenie którego znajduje się stacja.