Komunikacja społeczna

Działania PSE S.A. prowadzone są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, łącząc efektywne zarządzanie pracą systemu energetycznego z dbałością o środowisko naturalne i aktywnym słuchaniem lokalnej społeczności. Zgodnie z zaleceniami Inwestora (PSE S.A.), wytycznymi zawartymi w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Inwestycje infrastrukturalne, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów”, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla realizowanej inwestycji Wykonawca prowadzi cały szereg działań mających na celu efektywną komunikacje społeczną, m.in.:
•     spotkanie otwarcia,
•     konsultacje społeczne,
•     spotkania informacyjne,
•     punkt informacyjny,
•     bieżące spotkania robocze z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi, informacje prasowe,
•     strona internetowa inwestycji,
•     folder dedykowany inwestycji.

Celem prowadzonych działań komunikacyjnych jest utrzymanie jak najszerszego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestycją, przekazywanie bieżących informacji na temat postępów prac, uwarunkowań inwestycji i jej znaczenia. Szeroka kampania informacyjna ma również na celu zachowanie zasady transparentności działań.