Oddziaływanie na środowisko

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do obiektów oddziałujących na środowisko. Dlatego też ich eksploatacja prowadzona jest w ściśle określonych warunkach. Dużą wagę przykłada się do przestrzegania poziomu hałasu oraz wartości pola elektromagnetycznego, którego źródłem jest aparatura stacyjna.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zadba o ochronę środowiska. Gospodarka odpadami, których najwięcej powstanie przy demontażu, prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas prac budowlanych wykorzystany zostanie typowy sprzęt ciężki, np. koparki czy dźwigi. Całość prac będzie prowadzona na terenach przemysłowych i w obrębie istniejącej stacji. Dowóz materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych, autotransformatora, kabli i przewodów oraz aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej odbywać się będzie istniejącymi lokalnymi drogami, po uprzednim ustaleniu tego z ich właścicielami.

Hałas

Główne źródło hałasu stanowią autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Modernizację stacji elektroenergetycznej Konin zaplanowano tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w jej otoczeniu. Normy hałasu dla inwestycji nie zostają przekroczone, szczególnie, że aktualna stacja znajduje się na terenach przemysłowych w oddaleniu od gospodarstw domowych. Przykładowo według polskiej normy PN-87/B-02151/02 dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach mieszkalnych, przy hałasie nieustalonym, w dzień wynosi 40 dB, w nocy 30 dB.

Przykładowe emitowane poziomy hałasu
halas

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnego użytku, takich jak: telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określa się poprzez wskazanie wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Stacje elektroenergetyczne projektuje się w taki sposób, aby wartości na zewnątrz obiektu nie przekraczały dopuszczanych przepisami poziomów. Oznacza to, że oddziaływanie stacji musi być ograniczone tak, aby na okolicznych terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie zostały przekroczone wartości:
• 10 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi,
• 1 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę,
• 60 A/m w przypadku składowej pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.

Należy zauważyć, iż stacja elektroenergetyczna Konin znajduje się na terenach przemysłowych. Zachowanie powyższych dopuszczalnych wartości natężenia obu składowych pola elektromagnetycznego oznacza, że przebywanie w takim polu jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi. Zachowanie przez Wykonawcę zadania obowiązujących przepisów weryfikowane jest przez pomiary kontrolne. Są one niezbędne do uzyskania zezwolenia na eksploatację obiektu.

Porównanie natężeń

elekt

natrezenie pola magent

Źródła pola elektromagnetycznego
zrodlapola