RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ELEKTROBUDOWĘ SA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12.

W sprawach dotyczących przetwarzania w ELEKTROBUDOWIE danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób: przez e-mail: rodo@elektrobudowa.pl, telefonicznie: 32 25 90 100, w godzinach 9 -15 w dni robocze, lub listownie na adres: ELEKTROBUDOWA SA, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość oraz numer telefonu będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu kontaktu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin”. W ramach realizacji przedsięwzięcia Pana/Pani dane osobowe mogą również zostać przekazane do Inwestora – PSE S.A. celem złożenia raportu lub nawiązania kontaktu. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat.

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W uzasadnionym przypadku wniesienia sprzeciwu jego złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do ELEKTROBUDOWY wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Pan/Panią udzielona, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wskazania celu w jakim została udzielona.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.elektrobudowa.pl/pl/main/klauzula-informacyjna-e-mail